هزینه های MBRConf 2010

120 هزار تومان

ثبت نام با تاخیر
 • نهار و میان وعده
 • گواهی نامه
 • کیت همایش
 • تا روز برگزاری همایش

100 هزار تومان

شرکت کنندگان آزاد
 • نهار و میان وعده
 • گواهی نامه
 • کیت همایش
 • تا 31 شهریور 1389

80 هزار تومان

اعضای هیئت علمی
 • نهار و میان وعده
 • گواهی نامه
 • کیت همایش
 • تا 31 شهریور 1389

50 هزار تومان

دانشجویان
 • نهار و میان وعده
 • گواهی نامه
 • کیت همایش
 • تا 31 شهریور 1389