طراحی پوستر

با توجه به حجم زياد مقاله يا خلاصه مقاله های ارسال شده برای يک همايش و عدم امکان ارائة همة مقاله های تاييد شده از سوی هئيت داوران بصورت شفاهی, معمولاَ از نويسندگان مقاله خواسته مي شود که مقاله خود را در غالب پوستر در زمان مشخصی در همايش ارائه دهند. مقصود از اين گونه ارائه اينست که پوستر به نحوی تهيه گردد که شرکت کنندگان در يک محيط صميمی و در زماني کوتاه و مشخص, از مطالب کليه مقاله های ارائه شده مطلع شده و سپس موضوعات مورد علاقة خود را يافته و با دقت بيشتری مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم با ارائه دهندة پوستر که در کنار پوستر تهيه شده مستقر شده است به بحث گفتگو پرداخته و جزئيات بيشتری را جويا شود که دريافت اين حجم از اطلاعات و در زمان کم در حالت ارائه بصورت شفاهی کمتر امکان پذير مي باشد. کلية مراحل کار شامل نحوة تهية پوستر, نحوة شرکت, حضور در محل همايش و نحوة انتخاب بهترين پوستر واهدا جوائز در فراخوان اصلی به اطلاع شرکت کنندگان رسانده مي شود.

تهية پوستر:

پوسترها بسته به تعداد وفضای پانل های ارائه شده از سوی همايش بصورت افقی يا عمودی و معمولا در ابعادی حدود 90 *120 سانتی متر تهيه مي گردد که مشاهده و مطالعة آن در حالت افقي از سهولت بيشتری برخوردار است ولی باتوجه به نحوه پانل ها برای اين کنفرانس بصورت عمودی (70 عرض و 90 سانتی متر ارتفاع) تهيه گردد. در هر حال پوستر بايد دارای عنوان بوده که در بالای پوستر نوشته شده و اندازه خط (فونت) آن بايد به اندازه ايي باشد که از فاصلة حداقل دو متری براحتی قابل خواندن باشد. در زير عنوان, با يک شماره خط کوچکتر نام نويسنده يا نويسنده گان و در خط زيرين آن نام دانشگاه يا مؤسسه محل انجام تحقيق نوشته مي شود. در ساير قسمت های باقيمانده مقدمه, هدف, مواد و روشها, نتايج, شکل ها, نمودارها, جداول و بحث  و جمع بندی بنا به سليقة تهيه کننده قرار داه ميشود به نحوی که متن آن, شکلها و اعداد و نوشته های مندرج در آنها حداقل از فاصلة يک متری براحتي قابل خواندن و رؤيت باشد و به نحوی تنظيم گردد که خواننده براحتی ترتيب تقدم و تأخر مطالب را تشخيص دهد.  نکتة مهم در تهية پوستر اينست که از نوشتن مطالب زياد خود داری شود و در عوض سعي گردد از طرح, تصوير و اشکال و روش های ابداعي استفاده تا مطالب بطور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده تا هدف از ارائة مقاله بصورت پوستر تامين گردد. در شکل زير طرح شماتيک يک پوستر ارائه مي گردد.

نحوة ارائة پوستر:

برگزار کنندگان همايش زمان مشخصی را برای ارائة پوستر تعيين و به هر پوستر شماره ايي اختصاص مي دهند. زمان ارائه و شمارة پوستر در کتابچة زمانبندی همايش درج مي گردد.  ارائه دهندة پوستر در زمان اعلام شده از سوی  همايش در محل نصب حضور يافته و پوستر خود را بر پانل مخصوص و طبق شمارة اعلام شده نصب و در مدت زمان تعيين شده در کنار پوستر خود مستقر و به سؤالات بازديد کننده گان پاسخ ميدهد.

نحوة انتخاب بهترين پوستر:

به منظور تشويق و همچنين اهميت دادن به پوستر معولا در اکثر همايش ها از سوی همايش سه پوستر برتر انتخاب و جوايزي اهدا مي گردد. هيئت داوران از سوی برگزارکنندة همايش انتخاب مي گردند. داوران بر اساس نحوة تهية پوستر, پر جاذبه بودن, شيوة انتقال مفاهيم و محتوای پوستر و رعايت حداقل هايي بهترين پوسترها را در صورتيکه ارائه دهنده در کنفرانس شرکت نموده و در زمان تعيين شده در کنار پوستر خود حضور داشته باشد تعيين مي نمايند. جوائز برگزيده شدگان در مراسم اختتاميه اهدا شده و به هر يک 5 دقيقه فرصت داده ميشود تا در مورد مقالة خود صحبت نمايد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *