نکات مهم در هنگام ثبت نام

پس از پرداخت هزینه شرکت در کنگره، نام کاربری و رمز عبور ارائه می گردد. شرکت در همایش بدون ارسال مقاله امکان پذیر است. ارسال مقاله در همایش رایگان است، هزینه اخذ شده بابت شرکت در همایش به صورت حضوری و غیر حضوری است و امکان ارسال مقاله تنها برای شرکت کنندگان در همایش میسر

ادامه مطلب

تیم اجرایی و علمی همایش

نام سمت سازمان مشخصات تماس دکتر احمد ریاحی مدیر همایش دانشگاه پیام نور riahi.ahmad.k@gmail.com دکتر کاوه اویسی مدیر اجرایی همایش شرکت قهرمان oveisi@asia-tajhiz.ir دکتر احمد رضایی مدیر تدارکات شرکت قهرمان rezaei@ghahremanco.com دکتر مریم اسدالهی مدیر برگزاری کارگاه شرکت قهرمان asadollahi@agrikavosh.ir دکتر بهمن گودرزی مدیر ارتباطات شرکت سنجینه پارس goudarzi@agrikavosh.ir دکتر حمید عبدی گودرزی هماهنگ کننده

ادامه مطلب