مقالات

. cell cinnamon copper ion DFT leaf root Tetranychus urticae All years 2017201620152010 All types Journal Articles All authors ., Ali Sharifian Asgar Jafarzadeh, Sina Azodian Ahmad Zabetian Ahmad Riahi Javad Tashakori Ayeh Vahidi, Yadollah Jafarzadeh Abarghouei Sadegh Arbabi Ahmad Riahi Mina Ahrari Masoumeh Zahernia, Javad Yazdi Jafar Vaez Ahmad Riahi Sadegh Ebrahimi Shaghayegh Rahimi, ادامه مطلب

تیم اجرایی و علمی همایش

نام سمت سازمان مشخصات تماس دکتر احمد ریاحی مدیر همایش دانشگاه پیام نور riahi.ahmad.k@gmail.com دکتر کاوه اویسی مدیر اجرایی همایش شرکت قهرمان oveisi@asia-tajhiz.ir دکتر احمد رضایی مدیر تدارکات شرکت قهرمان rezaei@ghahremanco.com دکتر مریم اسدالهی مدیر برگزاری کارگاه شرکت قهرمان asadollahi@agrikavosh.ir دکتر بهمن گودرزی مدیر ارتباطات شرکت سنجینه پارس goudarzi@agrikavosh.ir دکتر حمید عبدی گودرزی هماهنگ کننده

ادامه مطلب